Lav værdiregelsættet i fællesskab

Lav værdiregelsættet i fællesskab

Ejerskabet til skolens værdiregelsæt bliver størst, når alle er inviteret med i arbejdet. Her er opskriften på et effektiv proces, der favner bredt og munder ud i gennemarbejdet og godt funderet værdiregelsæt.

Det er skolebestyrelsens ansvar at fastsætte skolens værdiregelsæt, og vælger man at inddrage alle interessenter - elever, forældre, medarbejdere - i arbejdet, er der god chance for, at processen kan stimulere en god fællesskabsfølelse og sprede positiv energi blandt alle deltagerne. Det giver medejerskab at være med i arbejdet, og jo flere, der er med, jo større er sandsynligheden for, at værdiregelsættet vil blive efterlevet til gavn for trivslen på skolen, i fritidsundervisningen, skolefritidsordningen og skolens øvrige aktiviteter.

Processen, der er beskrevet her, passer til en gruppe på mellem 20 og 100 personer. Varigheden er omtrent et par timer.

 

En kort indledning: Gæt en retning

 1. Deltagerne bedes rejse sig op og lukke øjnene.
 2. Mødelederen beder alle om at pege mod nord.
 3. Deltagerne peger, og mødelederen beder nu alle om at åbne øjnene og kigge på hinanden. Deltagerne står nu og peger i 17 forskellige retninger.
 4. Mødelederen spørger, hvordan deltagerne besluttede sig for en retning at pege i. Brug et par minutter på en hurtig runde.
 5. Mødelederen drager herefter paralleller til, at vi ofte tror, at andre tillægger ord den samme betydning, som vi selv gør. Vi tror, at vi har fælles fodslag, men går ofte i forskellige retninger.

 

Gang i refleksionen: Korte møder

Formålet med ”korte møder” er at sætte deltagernes refleksion i gang og få alle i gang med at formulere sig

 1. Alle deltagere får hver en seddel med 1-2 spørgsmål. F.eks. ”Hvad betyder fællesskab for dig?” (hvis ”fællesskab” er et af skolens værdiord).
 2. Mødelederen fortæller, at formålet med øvelsen er at deltagerne hurtigt og uformelt udveksler tanker og ideer om værdier og deres betydning, og instruerer deltagerne til at interviewe hinanden i skiftende par gennem i alt ca. 6-7 minutter.
 3. A stiller et spørgsmål fra sit kort til B, som svarer kort. B stiller dernæst på samme møde sit spørgsmål til A. Når man er færdig, rækker man en hånd i vejret for at signalere, at man er klar til en ny makker.
 4. I de nye makkerpar gentages proceduren, og man fortsætter, indtil mødelederen siger stop.
 5. Foretag en kort opsamling og spørg fx, hvad der var det mest overraskende, eller hvad deltagerne blev mest inspireret af at høre?

 

Gruppearbejde: Drøftelse og formulering

 1. Inddel deltagerne i et antal grupper efter hvor mange værdier eller værdisætninger, I har at arbejde med, og giv hver gruppe et værdiord at arbejde med. Hvis det lader sig gøre, kan man med fordel dele grupperne op i medarbejdere, elever og forældre.
 2. Hver gruppe har nu til opgave at finde frem til fælles svar på, hvad deres værdiord eller værdisætning betyder for dem som elever, forældre eller medarbejdere. Hvis det f.eks. er en gruppe forældre, der sammen skal finde svar på, hvad værdien er ”anerkendelse” betyder, kan det være, de bliver enige om en værdiregel, der siger, at ”anerkendelse betyder, at vi som forældre medvirker til, at alle forældre føler sig en del af forældregruppen.” Gruppen skriver de værdiregler ned, de kan bliver enige om. Afsæt ca. tre kvarter til dette trin.
 3. Grupperne præsenterer nu deres værdiregler på skift i plenum. Efter hver præsentation gives der mulighed for spørgsmål og kommentarer, og eventuelle tilføjelser eller rettelser, der er kan opnås enighed om, bliver tilføjet.

Skolebestyrelsen eller skolebestyrelsens arbejdsgruppen samler alle input og prioriterer og redigerer på den den baggrund det endelige værdiregelsæt. Her kan man benytte denne skabelon.

Husk at værdiregelsættet også skal indeholde en antimobbestrategi. Brug fx det værktøj, Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, præsenterer her.

Og herefter:

 1. Skolelederen formidler værdiregelsættet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer værdiregelsættet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan værdiregelsættet bliver efterlevet.

Brug dette skema til at planlægge en effektiv implementering af værdiregelsættet.

 

Senest opdateret den

15. november 2018

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...