Høringssvar

Høringssvar

Herunder findes høringssvar afgivet af Skole og Forældre til Undervisningsministeriet, andre ministerier og Folketinget i forbindelse med fremlæggelsen af nye lovforslag, bekendtgørelser og beslutningsforlag m.v.

2024

Maj 2024
Midlertidig fratagelse af en forælders rettigheder ved en elevs ophold på et krisecenter
Læs mere

Ændringsbekendtgørelse om bevaring af data fra Aula
Læs mere

Februar 2024
Udkast til lov om ophævelse af revisionsbestemmelse for regler om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.
Læs mere

Januar 2024
Lovforslag om etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge md psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse
Læs mere

2023

November 2023
Bekendtgørelse om specialundervisning i behandlingstilbud
Læs mere

September 2023
Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering
Læs mere

Juni 2023
Høringssvar til lovforslag om bedre mulighed for udsat skolestart
Læs mere

Høringssvar til lovforslag om sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin
Læs mere

Marts 2023
Høringssvar til lovforslag om forlængelse af de udvidede frihedsgrader til afkortning af skoleugens længde, målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 og afskaffelse af udviklingsplanen m.v.
Læs mere

Høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Læs mere

2022

Oktober 2022
Høringssvar til udkast til udskydelse (igen) af revision af lovgivning om sprogprøver og børnecheck m.v.
Læs mere

August 2022
Høringssvar til bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen i skoleårene 2022/23 til og med 2025/26
Læs mere

Juni 2022
Høringssvar til udkast til forslag til Barnets lov
Læs mere

Høringssvar til ny bekendtgørelse om pulje til styrket indsats for digital dannelse af børn og unge
Læs mere

Maj 2022
Høringssvar til forslag til lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine og lov om særlige pasnings- og undervisningsmuligheder m.v.
Læs mere

April 2022
Høringssvar til forslag til lov om bl.a. undervisning på engelsk og ukrainsk af fordrevne fra Ukraine
Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om fortsatte frihedsgrader og etablering af mulighed for fjernundervisning
Læs mere

Marts 2022
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om sommerens prøver - foranstaltninger i f.m. covid-19
Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.
Læs mere

Februar 2022
Høringssvar til lovforslag om mulighed for at undlade erstatning for visse aflyste undervisningstimer som følge af personalefravær på grund af covid-19
Læs mere

Høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre
Læs mere

2021

August 2021
Høringssvar til udkast til lovgivning om frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 hos elever i folkeskolen i skoleåret 2021/22
Læs mere

Høringssvar til udkast til udskydelse af revision af lovgivning om sprogprøver og børnecheck m.v.
Læs mere

Juni 2021
Høringssvar til udkast til ændringsbekendtgørelse om mediering i sager om mobning
Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige sygeprøver
Læs mere

Marts 2021
Høringssvar til udkast til lov om velfærdsaftaler (frikommuneforsøg på skoleområdet i Holbæk og Esbjerg)
Læs mere

2020

December 2020
Høringssvar til anden høringsrunde om antimobberegler om klageinstans
Læs mere

Oktober 2020
Høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen
Læs mere

Høringssvar med erfaringer med nødloven og vurderinger af behov for særlig regulering begrundet i covid-19
Læs mere

Høringssvar til antimobberegler og klageinstans
Læs mere

April 2020
Høringssvar til udkast til ændring af folkeskoleloven vedr. muligheder for andet udtræk af prøvefag og etablering af fælles ledelse ved skolesammenlægning
Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om aflysning af prøver m.v.
Læs mere

Marts 2020
Høringssvar til udkast til juridisk og dataetisk vejledning om deling af relevant viden om børn i overgange
Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020
Læs mere

Februar 2020
Høringssvar til udkast til forslag til lov om røgfri skoletid m.m.
Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen
Læs mere

Januar 2020
Høringssvar til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder
Læs mere

2019

December 2019
Høringssvar til forslag til lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v.
Læs mere

September 2019
Bemærkninger til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen
Læs mere

Maj 2019
Høringssvar til udkast til ny fraværsbekendtgørelse
Læs mere

Marts 2019
Høringssvar til forslag til ændring af folkeskoleloven (fagrækken, understøttende under visning, skoleugens længde, ansættelse af skoleledere, valgperiode for skolebestyrelsesmedlemmer, kompetencedækning)
Læs mere 

Februar 2019
Høringssvar vedr. klageadgang ved støtte under 9 timer
Læs mere

Januar 2019
Høringssvar vedr. mere praksisfaglighed
Læs mere


2018

Oktober 2018
Høringssvar vedr. styrket praksisfaglighed
Læs mere

August 2018
Høringssvar vedr. lovforslag om sprogprøver, børneydelse, skolelukning
Læs mere

Høringssvar vedr. talentklasser i musik og integrerede biblioteker
Læs mere

Juni 2018
Høringssvar vedr. etiske principper for anvendelsen af data i folkeskolen
Læs mere

April 2018
Høringssvar  vedr. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.
Læs mere

Februar 2018
Høringssvar  om udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning
Læs mere

Høringssvar vedr. lovforslag vedrørende forberedende grunduddannelse (FGU)
Læs mere


2017

September 2017
Høringssvar om vejlederloven om uddannelsesparathed
Læs mere

September 2017
Høringssvar om forbud mod forskelsbehandling af personer med handicap
Læs mere

Juni 2017
Høringssvar om Fælles Mål
Læs mere

Juni 2017
Høringssvar om skolebestyrelsesvalg og vederlag
Læs mere

April 2017
Høringssvar om bederum
Læs mere

Januar 2017
Høringssvar om nationale test
Læs mere


2016

December 2016
Høringssvar vedr. ændringer af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven
Læs mere
 

Oktober 2016
Høringssvar vedr. lovforslag om opfølgning på folkeskolereformen
Læs mere

September 2016
Høringssvar vedr. følgeændringer fra gymnasieloven
Læs mere
 

Maj 2016
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om dansk som andetsprog
Læs mere

April 2016
Høringssvar vedr. særlige undervisningstilbud til udenlandske børn og unge
Læs mere


2015

Juni 2015
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om trivselsmåling
Læs mere

Maj 2015
Høringssvar vedr. vejledning om skolens specialundervisning
Læs mere

Marts 2015
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om læreruddannelsen
Læs høringssvar

Februar 2015
Høringssvar vedr. lovforslag om folkeskolens prøver
Læs høringssvar


2014

Juni 2014
Høringssvar om fem bekendtgørelser vedrørende vejledning
Blandt andet vedr. pligt til uddannelse og forældres ansvar for individuel vejledningsindsats og tilmelding
Læs høringssvar

Juni 2014
Høringssvar om 11 bekendtgørelser på folkeskoleområdet
Blandt andet om god orden i folkeskolen, elevplaner og tilsyn med eleverne i skoletiden.
Læs høringssvar

Juni 2014
Høringssvar om nye Fælles Mål
Læs høringssvar

Maj 2014
Høringssvar om 10 bekendtgørelser vedrørende folkeskolen
Blandt andet om befordring, læringscentre, sygeundervisning, specialundervisning
Læs høringssvar

April 2014
Høringssvar om erhvervsuddannelsesreform
Læs høringssvar

Januar 2014
Høringssvar om Elevplaner, Fælles Mål og kvalitetsrapporter
Læs høringssvar

Januar 2014
Høringssvar om skolebestyrelsesbekendtgørelsen
Læs høringssvar


2013

Høringssvar om forslag til lov om ændringer af folkeskoleloven og forskellige andre love (18. september 2013)
Læs høringssvaret

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Læs høringssvaret

Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Læs høringssvaret


Før 2013

Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning (2. januar 2012) 
Læs høringssvaret

Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen (27. marts 2009)
Læs høringssvaret

Revision af Fælles mål for kreativt/musiske fag, bekendtgørelse om børnehaveklassen mv. (2. marts 2009)
Læs høringssvaret

Lovforslag om krav om børns ophold her i landet (5. nov. 2008)
Læs høringssvaret

Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen (10. okt. 2008)
Læs høringssvaret

Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer (17. juni 2008)
Læs høringssvaret

Revision af fagformål, slutmål og trinmål for folkeskolens fag (21. april 2008)
Læs høringssvaret

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter (14. december 2006)
Læs høringssvaret

Formålsparagraffen, elevplaner, præstationsprofil mv. (9. februar 2006)
Læs høringssvaret

Obligatoriske tests og afgangsprøver (30. oktober 2005)
Læs høringssvaret

Omlægning af specialundervisningen i anledning af kommunalreformen (5. januar 2005)
Læs høringssvaret

 

Senest opdateret den

04 juni 2024

af

cg