Ekstern forskning

Ekstern forskning

Eksterne forskningsrapporter af interesse for forældre til børn i folkeskolen.

Skole-hjem-samarbejde

Viden om skole-hjem-samarbejde
viden og forskning om skole-hjem-samarbejde samlet på EMU - Danmarks læringsportal

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner
Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, der evaluerer skole-hjem-samarbejdet på udvalgte skoler. Rapporten opsamler god praksis i skole-hjem-samarbejdet. 2012.
Se omtale af rapportens konklusioner her

Hjem og Skole – Hvordan skaber man et bedre samarbejde?
Thomas Nordahls forskningsbaserede bog viser blandt andet forældrenes store betydning for deres barns læring og de betingelser der skal være til stede for at samarbejdet mellem skole og forældre kan fungere optimalt. 2008.

School, Family, and Community Partnership: Your Handbook for Action
Joyce L. Epsteins omfattende forskning i USA viser vigtigheden af en fokuseret indsats for at styrke partnerskabet mellem skole, forældre og det lokale samfund. 2002.

Hvem sagde samarbejde? Et hverdagsstudie af skole-hjem relationer.
Undersøgelsen bag bogen bygger på  etnografiske feltarbejder og interviewstudier i klasserum og lærerværelser, i spisekøkkener og børneværelser og på skolevejen og giver indblik i, hvor forskelligt familier oplever og håndterer skolens krav og forventninger. Med sit fokus på hverdagslivets  udfordringer synliggør bogen de udfordringer skole-hjem-samarbejdet rummer for både børn, unge og forældre. Niels Kryger, 2015.

Skole-hjem-samarbejde som kulturel selvfølgelighed
En etnografisk afdækning. Niels Kryger, Birte Ravn, Charlotte Palludan og Ida Wentzel Winther, DPU, 2008

Systematisk kortlægning om forældreinvolvering og forældresamarbejde, der kan fremme læring hos børn og unge med ressourcesvag social baggrund i dagtilbud og skole
Rapporten kortlægger relevant forskningslitteratur om et styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud samt skole omkring socialt udsatte børns læring. Camilla brørup Dyssegård & Niels Egelund, 2016.

Foreldreinvolvering i skolen
Norsksproget delrapport fra forskningsprojektet  ”Cultural encounters in school.​ Unn-Doris Karlsen Bæck, 2007.

Forældreperspektiver på folkeskolen
Rapporten handler om forældrenes oplevelse af folkeskolen. Undersøgelsen indgår som en del af det evaluerings- og følgeforskningsprogram, der er sat i værk i forbindelse med folkeskolereformen, og undersøgelsen bidrager således med ét af flere perspektiver på den nye folkeskole. EVA, 2017.

”Hvem skal tage teten?” – et inkluderende forældresamarbejde udvikles​
Rapporten tager udgangspunkt i et længerevarende projektforløb og undersøger, hvordan der er blevet arbejdet med etablering af inkluderende forældresamarbejde i børnehave og skole, og den viser nogle af de refleksioner, forældre og professionelle gør sig i den forbindelse. Doris Larsen & Ole Steen Nielsen, 2013.

Forældres indflydelse på børns læring

Let's read them a story
The Parent Factor in Education - rapport fra OECD 2012, der blandt andet viser, at børn, der får læst højt af forældrene, får færdigheder forærende, der svarer til et halvt års skolegang.

Læs med dine børn - Reading intervention with a growth mindset approach improves children’s skills
Det gør en stor forskel, når forældre involveres i børnenes læsning, viser dansk forskningsprojekt.​ Simon Calmar Andersen & Helena Skyt Nielsen, 2016.

Forældrenes rolle i forhold til elevens læsning
PISA 2009 undersøgte sammenhængene mellem forældrenes læseaktiviteter med børnene, da de var mindre, og børnenes læsefærdigheder ved 15-års aldersen, og sammenhængene mellem forældrenes egne læsevaner og deres børns læsevaner, og endelig sammenhængene mellem forældrenes støtte og opbakning af børnenes læsekompetencer ved 15-års alderen og børnenes læsefærdigheder.

The Impact of Home Culture, Parental Involvement and Attitudes on Cognitive Skills of Immigrant Students in Denmark.
Konklusionen i rapporten er, at det er afgørende for elevernes faglige kompetencer, at forældre ofte har diskussioner med deres børn, ikke bare om hverdagen, men også om mere avancerede kulturelle spørgsmål. Beatrice Schindler Rangvid, 2009.

The Impact of Parental Involvement, Parental Support, and Family Education on Pupil Achievement and Adjustment.
Charles Desforges´ forskningskortlægning viser bl.a., at forældres involvering i deres barns skolegang har betydelig effekt på barnets læringsudbytte. Han efterlyser ny forskning i programmer, der støtter skole-hjem-samarbejdet. 2003.
Læs resume

Review of best practice in parental engagement
Janet Goodall og John Vorhaus har til den britiske regering i 2010 kortlagt forskning i indsatser, der markant styrker forældres involvering og herigennem deres børns læring. Blandt budskaberne er, at skolerne bør have en egentlig strategi for forældreinvolvering, at skolens ansatte skal uddannes til arbejdet og at forældrene skal modtage målrettet information om, hvordan de skal støtte deres børn.

Effective pre-school, primary and secondary education project (EPPSE)
Dette engelske forskningsprojekt fra 2015, med Brenda Taggert i spidsen, viser bl.a., at det har stor effekt for barnets læring, når forældrene engagerer sig i barnets læsning, taler med dem om skolen, værdsætter læring og uddannelse, har høje forventninger til barnets adfærd og bidrager til elevens billede af sig selv, som et barn der er god til at lære.

Elevplaner

Erfaringer med elevplaner
Rapport bestilt af Undervisningsministeriet. I følge rapporten er lærere, ledere, forældre og elever overvejende tilfredse med elevplanerne og vil gerne bevare dem. 2013.

Evaluering af elevplaner
EVAs evaluering af elevplanerne. Konklusionen er, at elevplanerne tydeligt styrker samarbejdet mellem skole og hjem, samt at forældre er positive overfor, at der udarbejdes elevplaner. 2008.

Inklusion

Dansk Clearinghouse: Inklusion gavner alle børns læring og udvikling
Forskningskortlægning: Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen. 2013.

Internationale sammenlignende undersøgelser

Internationale undersøgelser - DPU
Internationale undersøgelser som Danmarks Pædagogiske Universitet og andre deltager i. Blandt andet PISA (Kompetencer 9. klasse) m.fl.

ICCS 2009 - The International Civic and Citizenship Education Study 2009
Danske elever er i top internationalt vedrørende forståelsen af demokrati og samfundsforhold.
Undersøgelsen er foretaget af IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 
Læs Skolerådets pressemeddelelse

Generel forskning om folkeskolen

Årsberetning 2015 fra Rådet for Børns Læring
Skolerådets beretninger giver et grundigt og letlæst overblik over forskning og udviklingen på forskellige emneområder vedrørende skolen.

Visible learning - A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.
John Hattie. 2009 - Læs resume

Tænketanken DEA
Viden om sammenhængen mellem samfundets investeringer i uddannelse, forskning og innovation og de danske virksomheders konkurrenceevne

Skolebestyrelse

Resume af undersøgelsen af de danske skolebestyrelser, 2008
Formålet med denne undersøgelse har været at indsamle mere viden om skolebestyrelsernes rolle i skolepolitikken. Det har således været en del af formålet at opnå indsigt i graden, hvormed skolebestyrelserne forsøger at påvirke de lokalpolitiske beslutninger, og hvilke forhold der er afgørende for, at skolebestyrelserne mobiliseres til at arbejde politisk for at opnå indflydelse på lokalpolitiske beslutninger på skoleområdet. Dette er et repræsentativt resume af undersøgelsen.

Skolebestyrelsens lokalpolitiske indflydelse
Specialeafhandling af Morten Jakobsen, 2008.

Skurke eller helte - skolebestyrelsesmedlemmer i en demokratisk belysning.
Masterafhandling af Allan Hjort, 2007.

Skolebestyrelsesundersøgelsen 2013 - Svarfordelinger
Denne undersøgelse giver et signalement af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer og deres ønsker, kommentarer og bevæggrunde. Undersøgelsen er udarbejdet af Skole og Forældre i samarbejde med en gruppe forskere på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (repræsenteret ved Morten Jakobsen). 

Når Mor og Far bestemmer -  Skole- og kommunestørrelsens betydning for skolebestyrelsesdemokratiet
Specialeafhandling af Martin Eskerod Nielsen, Aarhus Universitet, 2017. Specialets primære bidrag er at belyse betydningen af kommune- og skolestørrelsen i forhold til skolebestyrelsesdemokratiet. 

Skolebørnsundersøgelsen
Jævnligt gentaget undersøgelse af 11-15-åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred.

Se også:

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) - Find en forsker
Oversigt over forskere på DPU

DLFs ekspertliste
Danmarks Lærerforenings liste over danske eksperter på folkeskoleområdet. 

Data om folkeskolen
Se en lang række data om folkeskolen, opdelt på kommune eller skole, i undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem.

European Research Network About Parents in Education (ERNAPE)
Internationalt forskernetværk om forældres rolle og betydning i forhold til skolen. Blandt andet med præsentation af nyeste forskning på området.

Senest opdateret den

22. maj 2024

af

cg

Læs også

07.04.15
Flere skole-hjem-samtaler i udskolingen
Ny rapport understreger behovet for et stærkt skole-hjem-samarbejde – også i folkeskolens ældste klasser.
04.09.14
Glædeligt, at eleverne har det godt i skolen
Nye resultater fra SFIs børnepanel på 9000 elever i 5.-7. klasse viser, at langt de fleste elever, også de inkluderede, både individuelt og...